rekonstrukce-bytu-praha.cz Rekonstrukce byt? Praha

rekonstrukce-bytu-praha.cz
Title: Rekonstrukce byt? Praha
Keywords: rekonstrukce byt? praha
Description: Rekonstrukce byt? Praha od spole?nosti Bohemia Decor Group Vás jistě potě?í cenově, ale také hlavně kvalitou odváděné práce. Rekonstrukce byt? Praha.
rekonstrukce-bytu-praha.cz is ranked 5370088 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $3,741. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. rekonstrukce-bytu-praha.cz has 43% seo score.

rekonstrukce-bytu-praha.cz Information

Website / Domain: rekonstrukce-bytu-praha.cz
Website IP Address: 31.31.77.188
Domain DNS Server: ns1.regzone.cz,ns1.regzone.info,ns1.regzone.de

rekonstrukce-bytu-praha.cz Rank

Alexa Rank: 5370088
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

rekonstrukce-bytu-praha.cz Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $3,741
Daily Revenue: $10
Monthly Revenue $307
Yearly Revenue: $3,741
Daily Unique Visitors 943
Monthly Unique Visitors: 28,290
Yearly Unique Visitors: 344,195

rekonstrukce-bytu-praha.cz WebSite Httpheader

StatusCode 200
Content-Type text/html; charset=utf-8
Date Mon, 08 Aug 2016 05:27:10 GMT
Server nginx

rekonstrukce-bytu-praha.cz Keywords accounting

Keyword Count Percentage
rekonstrukce byt? praha 3 0.83%

rekonstrukce-bytu-praha.cz Traffic Sources Chart

rekonstrukce-bytu-praha.cz Similar Website

Domain Site Title

rekonstrukce-bytu-praha.cz Alexa Rank History Chart

rekonstrukce-bytu-praha.cz aleax

rekonstrukce-bytu-praha.cz Html To Plain Text

Rekonstrukce byt? Praha Slu?by Novinky O nás Ceník Reference Kontakt > My se práce nebojíme Profesionální stavební úpravy Na detailech nám zále?í Rekonstrukce byt? Praha Bohemia Decor Group, s.r.o. je stavební firma, která má více ne? 20 let zku?eností s rekonstrukcemi byt? a dom? v privátní i ve?ejné sfé?e. Zaru?ujeme prvot?ídní slu?by, dokonaly vysledek a provádíme kompletní servis od A do Z. P?iná?íme zákazník?m inspiraci a nabízíme originalitu navrhovaného technického i designového ?e?ení, p?ání zákazníka je u nás v?dy na prvním místě. Na?e ?innosti Spole?nost Bohemia Decor Group s.r.o. se zamě?uje na ?iroké spektrum ?inností spojenych s celkovymi rekonstrukcemi bytovych jader, koupelen a celych byt?. Nabízíme také slu?by bytového architekta a poradenství v dispozi?ním uspo?ádání byt?. Na?ím cílem je kvalitně a profesionálně odvedená práce. Po celou dobu stavebních prací je zákazníkovi k dispozici konkrétní osoba, se kterou m??e ?e?it v?echny problémy ?i p?ipomínky. V?dy se sna?íme najít optimální ?e?ení podle po?adavk? zákazníka. Zakládáme si na osobním p?ístupu a plnění dohodnutych termín?. Celkovou cenu rekonstrukce vypo?ítáme dop?edu a poskytneme Vám rozpo?et se v?emi polo?kami. P?i hrazení faktury Vás ne?eká ?ádné ?nep?íjemné p?ekvapení“! Ve?keré stavební práce od návrhu a? po závěre?ny úklid provádíme vyhradně vlastními profesionálními ?emeslníky. V oblasti rekonstrukcí p?sobíme ji? více ne? 20 let a tu dobu jsme úspě?ně zrealizovali stovky projekt?. Na?e práce spo?ívá v návrhu ideálního ?e?ení a v následné úplné realizaci p?estavby v?etně finální kompletace. P?ehled ?inností, které Vám nabízíme: odborné a p?esné zamě?ení stávajícího stavu slu?by projektanta, architekta nebo designera zaji?tění pot?ebné technické dokumentace, v?etně posudku statika konzultace ohledně vybavení dal?ího interiéru vypracování projektové dokumentace vy?ízení v?ech povolení na ú?adech poradenství a ?e?ení koncepce rekonstrukce byt? a dom? rekonstrukce byt? a rodinnych dom? rekonstrukce bytovych jader, koupelen a kuchyní na klí? rekonstrukce nebytovych prostor obklada?ské, zednické, ?tukatérské, malí?ské a lakyrnické práce rekonstrukce rozvod? vody a plynu, kanalizace a úst?edního topení dodávka a pokládka v?ech druh? podlahovych krytin realizaci slaboproudych rozvod?, zabezpe?ovacích systém? a multimediálních sítí rekonstrukci elektroinstalace a vzduchotechniky zateplování dom?, rekonstrukce fasád, omítky vyměnu vstupních portál?, oken a dve?í nebo jejich komplexní renovaci opravy a montá? novych st?ech pokryva?ské a klempí?ské práce opravy po?árního zabezpe?ení vypracování nezávislych posudk? pro poji??ovny zaji?tění revizních zpráv, tlakovych zkou?ek, topnych zkou?ek, protokol? o p?ipojení spot?ebi?? pozáru?ní i pozáru?ní servis provedené rekonstrukce dodání ve?kerého pot?ebného materiálu a za?izovacích p?edmět? úklidové práce Firma Bohemia Decor Group s.r.o. si vá?í ka?dého zákazníka, jejím cílem je jeho spokojenost, splnění jeho po?adavk? a p?edstav. Garantujeme seriózní smluvní podmínky, vysokou odbornou úroveň prací, dodr?ení po?adované kvality díla, záru?ní i pozáru?ní servis. O nás Spole?nost Bohemia Decor Group s.r.o. je stavební firma, která se zamě?uje na ?iroké spektrum stavebních ?inností spojenych s rekonstrukcemi bytovych jader, koupelen, byt? ?i celych dom? v privátní i ve?ejné sfé?e. Na?e práce spo?ívá v návrhu ideálního ?e?ení a v následné úplné realizaci p?estavby v?etně finální kompletace. Na?ím cílem je kvalitně a profesionálně odvedená práce. ?ádná rekonstrukce pro nás není nemo?ná. Nikdy od nás neusly?íte, ?e něco nejde. I velmi netradi?ní nápady bereme jako vyzvu a ne jako problém. V?dy se sna?íme najít optimální ?e?ení podle po?adavk? zákazníka. Zakládáme si na osobním p?ístupu a plnění dohodnutych termín?. Zaru?ujeme prvot?ídní slu?by, dokonaly vysledek a provádíme kompletní servis od A do Z. P?iná?íme zákazník?m inspiraci a nabízíme originalitu navrhovaného technického i designového ?e?ení, nabízíme také slu?by bytového architekta a poradenství v dispozi?ním uspo?ádání byt?. P?ání zákazníka je u nás v?dy na prvním místě! Jak pracujeme? Individuální p?ístup k zákazníkovi pro nás není jen fráze. U na?í firmy je po celou dobu rekonstrukce zákazníkovi k dispozici konkrétní osoba, se kterou m??e ?e?it v?echny svoje p?ipomínky. V jednu chvíli pracujeme pouze na jednom projektu, tak?e se stávajícímu klientovi plně věnujeme. Nabídku vypracujeme zdarma - kontaktujte nás a my posoudíme konkrétní situaci. Zdarma a nezávazně pro vás plán rekonstrukce i cenovou nabídku. P?ehledny polo?kovy rozpo?et - celkovou cenu rekonstrukce zákazníkovi v?dy p?ipravíme p?ed zahájením prací. Poskytneme kompletní vy?erpávající rozpo?et se v?emi polo?kami. Záruka na práci 3 roky - na na?i práci poskytujeme t?íletou záruku. Během této doby provádíme ve?keré opravné práce neprodleně a zdarma. Práci koordinuje jeden ?lověk - od za?átku rekonstrukce a? do jejího ukon?ení budete jednat s jedním ?lověkem. Bude ?e?it v?echny va?e návrhy a p?ipomínky nejen během p?ípravy a realizace rekonstrukce, ale také během celé doby záru?ního servisu. Co umíme? Kompletní rekonstrukce zahrnuje bourací práce, odvoz a ekologickou likvidaci sutě, stavební práce, instalace elektrickych a instalatérskych rozvod?, sádrokartony, obklady, montá?e i dodávky sanitární techniky, rekonstrukce nebo vyměna oken a dve?í, dodávka a pokládka v?ech druh? podlahovych krytin, za?ídíme také malí?ské nebo truhlá?ské práce. Ve?keré stavební práce od návrhu a? po závěre?ny úklid provádíme vyhradně vlastními profesionálními ?emeslníky. Firma Bohemia Decor Group s.r.o. si vá?í ka?dého zákazníka, jejím cílem je jeho spokojenost, splnění jeho po?adavk? a p?edstav. Garantujeme seriózní smluvní podmínky, vysokou odbornou úroveň prací, dodr?ení po?adované kvality díla, záru?ní i pozáru?ní servis. Na?í vyhradní specializací jsou zejména kompletní celkové rekonstrukce bytovych jader, celych byt?, a rekonstrukce koupelen v?etně návrh? dispozice a projektu. Rekonstrukce, ale i p?estavby provádíme jak v panelovych domech, tak ve staré i moderní zástavbě. Nabízíme slu?by bytového architekta a poradenství v dispozi?ním uspo?ádání byt?. Ve?keré stavební práce od návrhu a? po závěre?ny úklid provádíme vyhradně vlastními profesionálními ?emeslníky. ?ím je rekonstrukce slo?itěj?í, tím víc nás to baví! Firma Bohemia Decor Group s.r.o.. si vá?í ka?dého zákazníka, jejím cílem je jeho spokojenost, splnění jeho po?adavk? a p?edstav. Garantujeme seriózní smluvní podmínky, vysokou odbornou úroveň prací, dodr?ení po?adované kvality díla, záru?ní i pozáru?ní servis. 3 x 5 d?vod? pro? si vybrat nás V ?em jsme nejlep?í p?es 20 let zku?eností v oboru jsme firma se zárukou kvality a provádíme kompletní servis od A do Z u?ijeme na míru technické a designové ?e?ení na základě va?ich po?adavk? spolupracujeme s renomovanymi a prově?enymi dodavateli stavebních materiál? poskytujeme záru?ní i pozáru?ní servis a montá?ními Vě?íme v to, co děláme nabízíme neocenitelné znalosti v oboru a dlouholeté zku?enosti p?iná?íme zákazník?m inspiraci a nabízíme originalitu navrhovaného technického i designového ?e?ení na?i pracovníci jsou profesionálové a specialisté ve svych oborech zaru?ujeme prvot?ídní ?emeslné zpracování, ově?ené pracovní postupy a materiály disponujeme nejmoderněj?ími technologiemi pot?ebnymi pro kvalitní práci Neocenitelné zku?enosti a reference na?ím cílem je v?dy na 100% spokojeny zákazník - vět?inu zakázek máme na doporu?ení p?i práci dbáme na ka?dy detail a odcházíme v?dy, a? po kompletně vykonané práci budujeme dlouholeté vztahy s klí?ovymi zákazníky sna?íme se reagovat co nejrychleji na p?ání na?ich zákazník? - p?esto v?ak s ?emeslnou pe?livostí na?i dosavadní práci dokládá dlouhá ?ada kladnych referencí + jeden d?vod navíc: ?ím je rekonstrukce slo?itěj?í, tím víc nás to baví! Na?e ?innosti Rekonstrukce Revitalizace Sanace a odvlh?ení Izolace Zateplení Renovace Revize Luxusní rekonstrukce Ostatní ?emesla Vyhledávání Hledat Kontakt Bohemia Decor Group s.r.o. Káranská 341/28 108 00, Praha 10 Male?ice Mobil: +420 776 283 955 E-mail: stavby@rekonstrukce-bytu-praha.cz Poptávka Jméno a p?íjmení * E-mail * Telefon * Poptávka na -------Rekonstrukce bytuRekonstrukce domuRevitalizace domuRenovaceZateplení domu P?íloha k poptávce Poznámka Sdílej tuto stránku Copyright ? 2016, Rekonstrukce byt? Praha - Bohemia Decor.

rekonstrukce-bytu-praha.cz Whois

Domain Name: REKONSTRUKCE-BYTU-PRAHA.CZ